Geluidsaspecten warmtepompen

apr 13, 2021

1.  Inleiding

In Nederland worden zowel in de nieuwbouw als in bestaande woningen projecten ontwikkeld om duurzaam te wonen, dat is natuurlijk een goed initiatief. Nieuwe bouwprojecten worden ontwikkeld zonder gaslevering, waardoor andere vervangende verwarmingssystemen moeten worden toegepast. De warmtepomp is zo’n toepassing. Deze kunnen in meerdere situaties worden geplaatst.

  • Warmtepompen kunnen door eigenaren van woningen worden toegepast.
  • Woning coöperaties kunnen in hun huurwoningen warmtepompen toepassen.
  • Projectontwikkelaars kunnen in hun projecten de woningen voorzien van warmtepompen.

Een nadeel van het verwarmen met een warmtepomp is dat dit kan leiden tot geluidsoverlast. Om die reden is de volgende regelgeving rondom geluidsoverlast van warmtepompen opgesteld:
De NSG stelt voor om bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van 30 dB(A) op 5 m na te streven, ter voorkoming van geluidsoverlast naar de omgeving

2.  Plaatsing van warmtepompen

Warmtepompen kunnen zowel in de woning als buiten de woning worden geplaatst.

In de woning worden de warmtepompen in een aparte ruimte, bijvoorbeeld op zolder of in de berging geplaatst. Ook kan de warmtepomp in een aanpandige schuur van de woning worden geplaatst.

Vaker wordt de warmtepomp echter buiten geplaatst, bijvoorbeeld hangend aan de voorzijde van de woning, ofwel aan de achterzijde van het huis. Ook kunnen ze los van de woning in de tuin worden geplaatst, of een vrijstaande schuur.

3.  Geluidsvermogen warmtepomp

Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen, namelijk de compressor en de ventilator. Het geluid van deze bronnen kan via de ventilatoropening worden uitgestraald of rondom via de metalen constructie van de warmtepomp. Het geluidsvermogen van een warmtepomp wordt in Europa, onder het CE-label, vermeld op de warmtepomp. Ook is het mogelijk de geluidsvermogen van de warmtepomp te meten door middel van een geluidsmeting.

Het geluidsvermogen (LWA) van de warmtepompen is vastgelegd in de EDCR (Ecodesign Directive Commission Regulation-EU) No 206/2012:

  • 65 dB(A) voor pompen tot 6 kW
  • 70 dB(A) voor pompen van 6 kW tot 12 kW.

Deze EU Ecodesign regelgeving wordt geleidelijk ingevoerd. Voor airco’s en ventilatoren gelden deze limieten al.

Afstand2m5m10m15m
Warmtepomp tot 6 kW (dBA)48-5141-4434-3730-33
Warmtepomp 6 tot 12 kw (dBA)53-5646-4939-4235-38
     

Uit de tabel blijkt dat, indien de warmtepomp op 5m van de erfgrens geplaatst is, er extra geluidsdemping nodig is om te voldoen aan de Nederlandse richtlijnen (het Bouwbesluit). Dit kan worden bereikt door de warmtepomp te voorzien van een geluidsisolerende omkasting, ook wel bekend als een ‘suskast’. Enkele leveranciers van warmtepompen leveren al standaard een omkasting mee, maar dit is niet de standaard. De geluidsdemping van de omkasting moet 9 tot 15 dB(A) bedragen.

4. De regels

Voor de woonomgeving is een bestemmingsplan van toepassing, en hierin zijn de volgende grenswaarden van toepassing: 

Lar,LT op de gevel van woningen 45 dB(A) tussen 07.00 tot 19.00 uur,

Lar,LT op de gevel van woningen 40 dB(A) tussen 19.00 tot 23.00 uur,

Lar,LT op de gevel van woningen 35 dB(A) tussen 23.00 tot 07.00 uur.

Veelal zal het geluid van een warmtepomp een tonaal karakter hebben, d.w.z. een brommend geluid. In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ wordt in dat geval een toeslag op het gemeten geluidsniveau toegepast van 5 dB(A).

Dit wil dus zeggen dat de warmtepomp ‘s nachts moet voldoen aan een grenswaarde van 30 dB(A) op de erfgrens.

Voor het bouwen van een woning is een omgevingsvergunning nodig. Bij het plaatsen van een warmtepomp worden er in deze omgevingsvergunning vaak eisen gesteld aan de geluidsproductie van een warmtepomp.

In deze eisen kunt u ervan uitgaan dat het uitgangspunt van gemeenten is dat de warmtepomp geen overlast mag veroorzaken voor de omgeving.

Plaatsing in de tuin

Als de warmtepomp in de tuin wordt geplaatst kan deze overlast veroorzaken voor bewoner voor de buren. Wij adviseren dan ook om hier bij het plaatsen van de warmtepomp al rekening mee te houden. We raden aan om een optimale plek te kiezen tussen overlast voor de omwonende en overlast voor de bewoners zelf. Zo adviseren wij om de warmtepomp nooit op de erfgrens of tegen een schutting aan te plaatsen.

Indien de in tabel berekende waarden worden overschreden adviseren wij u de warmtepomp in een geluidsisolerende omkasting te plaatsen. Let u bij het plaatsen van een omkasting op voldoende geluiddempende ventilatieopeningen. De in de markt aangeboden omkastingen kunnen het geluid met 9-15 dB(A) reduceren.

Als de warmtepomp aan de buitengevel van een woning wordt gemonteerd zijn voor verblijfsruimten in de eigen- en de buurwoning de grenswaarden uit het Bouwbesluit van toepassing, d.w.z. 30 dB(A).  Daarom ook aandacht voor contactgeluidoverdracht van de warmtepomp bij de bevestiging op de gevel.

Bij plaatsing van een warmtepomp op zolder of aan de buitengevel van een woning is het zinvol om rekening te houden met een mogelijk verende opstelling van de warmtepomp door middel van rubberen trillingdempers. Een trillingspecialist kan hiervoor berekeningen uitvoeren en de benodigde trillingdempers selecteren.

Voorstel voor APV

Geluidshinder van apparaten

1. Het in gebruik hebben van 1 of meer technische en/of mechanische installaties (zoals een Warmtepomp en/of Airco) in de buitenlucht, die niet vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Bouwbesluit mag geen geluidshinder worden veroorzaken en moet de grenswaarde in acht worden genomen zoals aangegeven onder a. Daarnaast moeten ook de voorwaarden onder b en c in acht worden genomen.

a. Het gemiddelde geluidsniveau LAr,LT, op de gevel van een naastgelegen geluidsgevoelig gebouw (zoals een woning) of op 5 meter van het apparaat indien het geluidsgevoelige gebouw verder weg staat, mag niet meer bedragen dan 30 dB(A);

b. de in a aangegeven waarde op de gevel ook geldt bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

c. de controle op dit voorschriften plaatsvindt conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (m.u.v. de toeslag tonaal, want dit zit al verwerkt in de grenswaarde)

Related Posts

× Hoe kan ik je helpen?